Bạn cần sự hỗ trợ từ HoldingFx?

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi phục vụ khách hàng 24/7.

Bộ phận kinh doanh

Thời gian làm việc từ 08:00 đến 16:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6

Điện thoại: +614 0131 5656.

Bộ phận kế toán

Thời gian làm việc từ 08:00 đến 21:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6

Điện thoại: +614 0131 5656.

Bộ phận kỹ thuật

Thời gian làm việc 24/7

Điện thoại: +614 0131 5656.

Send us a request